Slogan

Процедури за избор на изпълнители

Приложение_1 Образец на оферта. Виж
Приложение_2 Образец на декларация на кандидата. Виж
Приложение_3 Изисквания към офертите. Виж
Приложение_4 Техническа спесицикация. Виж
Приложение_5 Проекто договор. Виж
Приложение_6 Декларация за използване на подизпълнители. Виж
Приложение_7 Декларация за съгласие от подизпълнител. Виж
Приложение_8 Методика оценка и класиране. Виж
Приложение_9 Декларация за гаранция. Виж
Публична покана_ПМС_№ 160. Виж

Разяснения Виж