Slogan

Проект № BG14MFOP001-5.007-0002

„Диавена" ООД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-5.007-0002 по процедура BG14MFOP001-5.007 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Стратегическата цел на проектното предложение на кандидата "Диавена" ООД е модернизацията на съществуващо предприятие на фирмата. Основната цел ще бъде постигната чрез реализация на дейностите заложени в проектното предложение.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е :

1. Закупено, доставено и монтирано пречиствателно съоръжение;

2. Закупени, доставени и монтирани затварачни машини - 2 бр.;

3. Закупен, доставен и монтиран индустриален котел - 1 бр.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 748 000.00 лeвa,

от който 561 000.00 лв. европейско и 187 000.00 лв. национално съфинансиране.