Slogan

Проекти

 

"ДИАВЕНА" ООД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" от "Програма за морско дело и рибарство" 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Основната цел на проекта е модернизация на съществуващо предприятие за стерилизирани рибни консерви.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Закупени, монтирани и въведени в експлоатация нови машини и оборудване, съоръжения и други;
  • Достигнато съответствие с международно признати стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

 

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 664 363,62 лв., като 498 272,71 лв. са съфинансиране от ЕФМДР, а 166 090,91 лв. са национално финансиране.