Slogan

Уведомление
 за инвестиционно предложение

От "ДИАВЕНА" ООД, гр. Шумен 9700, Ул. Индустриална 23А, Иван Йорданов Железчев - Управител, Тел.: 0899943070, Email: izhelezchev@diavena.com, diavena@diavena.com.

гр. Шумен 9700 Ул. "Индустриална" No 23А, БУЛСТАД: 127528254

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен 9700 Ул Индустриална 23А,
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 0899943070, Тел. / факс: 054 860 184,

Email: izhelezchev@diavena.com, diavena@diavena.com

Тел.: 054 861 162

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
 Иван Йорданов Железчев - Управител
Лице за контакти: Иван Йорданов Железчев- Управител на "ДИАВЕНА" ООД, гр. Шумен.

Уведомяваме Ви, че "ДИАВЕНА "ООД, гр. Шумен
 има следното инвестиционно предложение: "Монтиране на нова локална Модулна пречиствателна станция за отпадъчни води - ЛПСОВ, заменяща съществуваща, замяна на съществуващи Затварачни машини за консерви 2 бр. с нови 2 бр. и замяна на съществуващ парен Котел на природен газ с нов, на Педприятие - на производство на рибни консервни на "ДИАВЕНА" ООД гр. Шумен, в ПИ 83510.669.51 и ПИ 83510.669.209 по КК на гр. Шумен".